Information från styrelsen inför årsmötet den 1 augusti 2021

Även i år har ett flertal klubbar valt att genomföra årsmötet genom e-poströstning. Styrelsen har beslutat att även i Torekovs Golfklubb genomföra årsmötet på samma sätt som förra året. Det är vår uppfattning att det är den bästa lösningen i rådande tider.


Tillfällig lag: Riksdagen beslutade den 3 april 2020 om en ny tillfällig lag för att underlätta för bolag och föreningar att hålla stämmor i tider av hög smittspridning av Covid-19. Den nya lagen trädde i kraft den 15 april 2020 och har förlängts till slutet av 2021.

Lagen underlättar för företag och föreningar att genomföra stämmorna på ett sådant sätt att risken för spridning av viruset minimeras. Insamling av fullmakter, poströstning och deltagande genom ombud vid bolags- och föreningsstämmor blir möjligt i större utsträckning.

Styrelsen kan inför en föreningsstämma besluta att medlemmarna före stämman ska kunna utöva sin rösträtt per post, även om det strider mot stadgarna och utan att det står i kallelsen till stämman. Styrelsen kan besluta hur poströstningen ska gå till, till exempel vid vilken tidpunkt poströsten senast ska vara hos föreningen och om poströsten ska kunna göras med e-post. Medlemmen ska i dessa fall få ett formulär där medlemmen kan rösta Ja eller Nej till beslutsförslagen.

Vi har valt att hålla ett formellt årsmöte den 1 augusti med möjlighet för medlemmar att rösta den 28–30 juli. Innan årsmötet, den 25 juli, avser vi att hålla informationsmöten (med max 50 deltagare) för att redogöra för verksamhetsberättelse och resultatet för 2020 och fortsatta planer framåt.

Tidsplan för genomförande av årsmöte den 1 augusti 2021.
1. Årsmöteshandlingarna kommer att finnas tillgängliga på klubbens hemsida och skickas ut via e-mail senast 24 juli. (Informationsmöten 25 juli)
2. Eventuella motförslag vid val – exempelvis val av styrelseledamot – behöver vara klubben tillhanda senast den 26 juli.
2. Medlemmar har möjlighet att via länk e-poströsta den 28 till 30 juli. Medlemmar kommer även att kunna rösta via papper/brev, brevet måste vara klubben tillhanda den 30 juli. Handlingar kan hämtas i receptionen alternativt skickas via post. Kontakta receptionen för hjälp med detta.
4. Det formella årsmötet kommer hållas den 1 augusti (årsmötet sker genom det ovan beskrivna röstningsförfarandet, med andra ord inget fysiskt möte).

Årsstämman för Torekovs Golfbana AB genomfördes 28 juni 2021, se tidigare informationsbrev, då den enligt aktiebolagslagen måste genomföras före den 30 juni. Efter årsmötet i Torekovs Golfklubb kommer det att hållas en extra bolagsstämma i aktiebolaget för att rösta om ansvarsfrihet för styrelsen och val av styrelse i bolaget.
Informationsmöten Den 25 juli kommer styrelsen tillsammans med klubbledning hålla informationsmöten. Dessa kommer att vara maximerade i antal medlemmar som kan närvara. Antal informationsmöten beror på intresset från medlemmarna, det första startar kl. 08.30 i klubbhuset. Anmälan görs till receptionen senast 22 juli. Det går bra att maila, ringa eller anmäla på plats.

Styrelsen Torekovs Golfklubb

Kommentarer