Torekovs Golfklubb årsmöte och Torekovs Golfbana AB årsstämma 2020

Med anledning av Covid 19 och att förbud mot allmänna sammankomster alltjämt råder har styrelsen i Torekovs Golfklubb (klubben) beslutat att skjuta fram årsmötet som tidigare var planerat att hållas den 21 juni

Klicka på länken för att läsa om RiksidrottsFörbundets rekommendationer.
Coronaviruset och Idrottsrörelsen

Det nu sagda betyder att styrelsen får ett förlängt mandat att även efter den 30 juni fatta beslut och i övrigt förvalta klubbens angelägenheter till dess att årsmöte kan hållas.

Arbete i bolaget regleras av aktiebolagslagen. I aktiebolagslagen eller hos Bolagsverket har det däremot inte gjorts några undantag på grund av Covid 19 vad gäller möjligheten att senarelägga en årsstämma eller lämna in årsredovisningen. Detta innebär för Torekov Golfbana ABs (bolaget) del, att årsstämma måste hållas inom den föreskrivna tiden, sex månader efter räkenskapsårets utgång, vilket betyder senast den 30 juni. Årsredovisningen ska därefter ges in före utgången av juli månad. Bolag som inte följer dessa regler belastas med förseningsavgift och kan efter påminnelser bli tvångslikviderade.

I normalfallet hålls stämma i bolaget efter det att årsmötet i klubben genomförts. På klubbens årsmöte väljs en medlem att representera klubben (aktieägaren) på bolagets stämma. I år är det inte möjligt att följa denna tågordning utan att riskera ”repressalier” från Bolagsverket och samtidigt följa Folkhälsomyndighetens och RFs rekommendationer. För att i rätt tid avhålla stämma och lämna in bolagets årsredovisning och därmed undvika förseningsavgifter har styrelsen beslutat att hålla årsstämma i bolaget i juni. För att säkerställa klubbens intressen i denna stämma ombeds valberedningens ordförande, Jarl Toremalm, delta som representant för klubben (aktieägaren). Vid denna årsstämma ska endast årsredovisningen behandlas. En extra bolagsstämma kommer att hållas efter det att klubben hållit sitt årsmöte och då med den representant som årsmötet utsett.

När det gäller styrelsens årsredovisning/årsbokslut för det senaste räkenskapsåret gällande såväl klubben som bolaget är dessa färdigställda i enlighet med klubbens stadgar och aktiebolagslagens regler (klubbens respektive bolagets årsredovisning är bifogade i detta dokument och finns även tillgängliga på klubbens hemsida www.togk.se). Styrelsen avser att lämna in dessa i den ordning och enligt de regler som gäller, dvs före juli månads utgång 2020. Detta för att undvika förseningsavgifter som kan påföras bolaget.

For att uppfylla detta krav är det nödvändigt att hålla årsstämma i bolaget inom den ovan angivna tidsramen. 
I övrigt anser styrelsen att det inte finns några absolut nödvändiga beslut som måste behandlas eller fattas som inte kan avvaktas till dess årsmöte/extra årsstämma hålls i klubben respektive bolaget. 

Beslut som avser styrelsens ansvarsfrihet, fastställande av års- och spelrätts-avgifter, budget samt val av styrelse och behandling av i förekommande fall motioner kommer alltså som vanligt att ske genom årsmöte, som dock senareläggs.

Styrelsen har för närvarande ingen anledning att tro annat än att klubben ska kunna hålla årsmöte och en extra bolagsstämma, före sommarens slut. Vi återkommer om detta så snart vi får ny information och avser att hålla er löpande uppdaterade i denna fråga.        

Styrelsen Torekovs GK och Torekovs Golfbana AB

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Lichtensteins Memorial 2020-09-14
Årsmötesprotokoll 2020 2020-09-03
Golf & Yoga 2020-08-31
Dam- och Herr-KM 2020 2020-08-11
Bilder från junior-KM 2020 2020-08-07