Nya medlemmar 2020

Inträdesavgifter 2020

Nya seniora medlemmar betalar en inträdesavgift på 10 000 kr  och nya juniora medlemmar betalar 1500 kr. Yngre juniorer (-12 år) betalar sin inträdesavgift  det år man fyller 13 år.

Spelrättsformer nya medlemmar
- Årsavgiften för G1 aktiv senior (från det år man fyller 28 år) är 6 300 kr varav 1 200 kr i medlemsavgift och 5 100 kr i spelrättsavgift. Spelrätt hela året utan begränsning.
- Årsavgiften för G1 yngre senior  (22–27 år) är 5 200 kr varav 1 200 kr i medlemsavgift och 4 000 kr i spelrättsavgift. Spelrätt hela året utan begränsning.
- Årsavgiften för G1 junior (13-21 år) är 2 900 kr varav 350 kr i medlemsavgift och 2 550 kr i spelrättsavgift. Spelrätt hela året utan begränsning.
- Årsavgiften för G1 yngre junior (- 12 år) är 1850 kr varav 350 kr i medlemsavgift och 1500 kr i spelrättsavgift. Spelrätt hela året utan begränsning. Yngre junior betalar sin inträdesavgift på 1 500 kr det år man fyller 13 år.


Projekt nytt klubbhusområde

Det här är information till dig som är intresserad av att bli ny medlem i Torekovs Golfklubb. Projektet har styrelsen för Torekovs Golfklubb arbetat med sedan 2016. Vi vill säkerställa att du får information om vad som är på gång.

Här kommer följer en sammanfattning av projektet:
Klubbens styrelse har sedan 2004 arbetat med en långtidsplan för att Torekovs Golfklubb även framöver ska kunna vara en attraktiv golfklubb. De första tio åren var fokus på att säkra golfbanan genom förvärv av mark och att höja säkerheten. För tre år sedan arbetades det fram en strategi för
klubbens attraktivitet även på längre sikt. Det som samtidigt har hänt under de senaste drygt tio åren är att antalet golfanläggningar i Sverige har ökat, samtidigt som antalet golfare har minskat. Vilket i sin tur inneburit att konkurrensen om golfarna har ökat betydligt. Vi behöver arbeta aktivt med hur vi även framöver kan vara en attraktiv klubb som kan behålla och locka till sig både nya medlemmar och gäster. En attraktiv klubb kan erbjuda låga årsavgifter och hög tillgänglighet för medlemmarna tack vare antal medlemmar, kö-avgifter, inträdesavgifter och hög greenfeenivå.

Det är framförallt fyra huvudområden som avgör klubbens attraktivitet: banan, klubbhusområdet, restaurangen samt atmosfär och bemötande. Under de senaste åren har vår bana klättrat rejält på rankingen över golfbanor i Sverige. Torekov är idag nummer 24 i Sverige och betydligt högre rankad än andra golfbanor i nordvästra Skåne. Samtidigt är årsavgiften lägre än på andra klubbar i närområdet.

När det gäller klubbhusområdet är bilden en annan. Under många år har klubben lappat och lagat byggnaderna på klubbhusområdet. Vid årsmötet 2016 fick styrelsen därför i uppdrag av medlemmarna att ta fram en lösning för klubbhusområdet som ska ge en helhetsupplevelse och som är ekonomiskt hållbar. Utgångspunkten för ett nytt klubbhusområde är att följa upp vår förbättrade och väl profilerade linksbana med ett anpassat klubbhusområde som ligger i linje med klubbens vision ”Torekovs Golfklubb - en unik linksupplevelse” och som uppfyller dagens krav på hållbarhet.

Nytt klubbhus nödvändigt
Efter att styrelsen har låtit oberoende tekniska experter genomföra flera omfattande besiktningar av byggnaderna står det klart att flera byggnader måste rivas. De tekniska experternas rekommendation är att byggnaderna med reception och shop samt restaurangen behöver rivas medan byggnaden för omklädningsrum kan behållas men behöver renoveras. Byggnaderna är i dåligt skick och är otjänliga som arbetsplats. Att renovera är inget alternativ då det inte är ekonomiskt och miljömässigt försvarbart. Förslaget är att ett nytt klubbhus byggs på platsen där restaurangbyggnaden ligger idag.

Hur ska det finansieras?
Förhöjd medlemsavgif
t vid ett tillfälle - 4000 kr. Gäller aktiva seniora medlemmar utom de som är födda 1938 eller tidigare. Den förhöjda medlemsavgiften betalas i samband med att man som ny medlem betalar sin första medlems- och spelrättsavgift. Denna avgift betalas inte tillbaka om man väljer att gå ur klubben.

Juniora medlemmar och yngre seniorer betalar den förhöjda medlemsavgiften det år de fyller 28 år. De ska även bistå med medlemslån samma år.

Medlemslån
Alla seniora medlemmar, aktiva och passiva, födda 1991 och tidigare lånar till klubben ett belopp om maximalt 8000 kr, som återbetalas till medlemmen senast 12 månader efter dennes utträde ur klubben. Revers erhålles i samband med inbetalning av medlemslånet vid önskemål. Lånet löper utan ränta.

Lånefinansiering via SEB
Torekovs golfklubb har träffat en överenskommelse med SEB:s kontor i Ängelholm/Båstad som ger de medlemmar som önskar möjlighet till att finansiera engångsavgiften och medlemslånet.

Efter sedvanlig kreditprövning, med utgångspunkt från kreditansökan och UC kreditupplysning samt under förutsättning av beviljat lån, erbjuder SEB följande:

  • Lån upp till 12 000 kr
  • Ränta för närvarande 2,95 %
  • Ingen uppläggningsavigft av lånet (normalt 300:-)
  • Återbetalningstid av lån på max 5 år

Är du intresserad kan du ta kontakt med SEB i Ängelholm/Båstad. Du når SEB genom att maila till kontakta5655@seb.se. Skriv in ”Torekov Golfbana” i ämnesraden och ange dina kontaktuppgifter. Därefter kommer en rådgivare att ta kontakt med dig och berätta mer om hur du ska gå tillväga.

Mer information om projektet                        
Information om projektet finns på klubbens hemsida (på medlemssidorna) www.togk.se. Vi informerar även via de nyhetsbrev som skickas ut från klubben samt vid dialogmöten. Du kan också höra av dig till klubbchef Caisa Reis om du har några frågor, antingen via e-post
caisa.reis@togk.se eller via telefon 0768-70 26 36.